Arhitect șef

Atribuții specifice:

 1. colaboreaza cu toate compartimentele functionale ale aparatului propriu din cadrul Primariei, cu organele de resort judetean, Directia de gospodarire comunala, Camera agricola teritoriala, Societati agricole din teritoriu;
 2. reprezinta prin delegare Primaria orasului Draganesti-Olt în activitatea ce o desfasoara cu organele din teritoriu si judetean;
 3. conduce activitatea din cadrul serviciului ocupându-se în mod direct de realizarea atributiilor de serviciu de catre salariatii din subordine;
 4. se ocupa cu repartizarea atributiilor de serviciu pentru salariatii din cadrul serviciului pe care îl conduce;
 5. executa lucrarile privind: eliberarea autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism, autorizatiilor de desfiintare, înstrainari si transferuri de imobile din sectorul de stat si particular;
 6. analizeaza si urmareste modul de elaborare a planului urbanistic general;
 7. verifica încadrarea planurilor generale ale unitatilor si planurile de amplasament prevazute de terti în cadrul planurilor urbanistice din zona;
 8. face propuneri pentru avizarea prin comisia de urbanism a lucrarilor de constructii industriale, locuinte, dotari social-culturale, lucrari edilitare, poropuse în lucrari de sistematizare;
 9. urmareste realizarea masurilor prevazute în planul urbanistic general cu privire la protejarea mediului ambiant si îmbunatatirii aspectului orasului;
 10. participa la actiunile de prevenire a poluarii mediului ambiant;
 11. asigura tinerea la zi a planurilor topo-geo cu inventarierea imobiliara si planurile cu retelele subterane de pe teritoriul orasului;
 12. depisteaza terenurile libere din perimetrul construibil al orasului corespunzatoare constructiilor de locuinte, facând chiar propuneri Consiliului local pentru atribuirea de terenuri locuitorilor;
 13. tine evidenta suprafetelor disponibile din incinta unitatilor economice, zonelor si platformelor industriale si din cadrul perimetrelor construibile care vor fi folosite cu prioritate în amplasarea noilor obiective;
 14. asigura controlul în constructii si respectarea disciplinei în constructii, a autorizatiilor luând masuri operative de sanctionarea contraventiilor si demolarea constructiilor care se executa cu încalcarea planurilor de urbanism, a regulamentului general de urbanism sau în afara perimetrului construibil;
 15. urmareste realizarea programului de actiune privind întretinerea si renovarea fondului construit existent, antrenând în mai mare masura la aceasta actiune proprietarii de imobile;
 16. face propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si întretinerii domeniului public, a efectuarii de servicii gospodarire comunala care se platesc de la buget, precum si pentru lucrari de investitii, de gospodarire comunala si locativa;
 17. face propuneri privind lucrarile de întretinere si reparatie a strazilor, trotuarelor, parcurilor si zonelor verzi finantate de la buget, urmarind realizarea acestora;
 18. asigura în colaborare cu organele locale de politie întretinerea retelei stradale si marcarea locurilor de parcare si circulatie pentru desfasurarea normala a transporului hipo si auto pe teritoriul orasului;
 19. raspunde de îndeplinirea sarcinilor cu privire la prevenirea înzapezirilor arterelor de circulatie si asigura executarea masurilor stabilite în sarciina sa de comandantul local de prevenire a inundatiilor si înzapezirilor;
 20. întocmeste împreuna cu Directia de gospodarire comunala graficul de maturat si spalat, stropit strazi si ridicarea gunoiului menajer;
 21. asigura buna functionare a iluminatului public în localitate si verifica satisfacerea consumului de energie electrica;
 22. tine evidenta spatiului de locuit repartizabil pe cuprinsul orasului, efectuând actiuni pentru identificarea spatiului ramas disponibil în vederea repartizarii;
 23. raspunde de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor ceratenilor care se refera la activitatea compartimentului;
 24. arhiveaza corespondenta din sectorul sau de activitate si o preda la arhiva;
 25. în probleme de cadastru urmareste realizarea planului de lucrari la îmbunatatiri funciare, îndiguiri si regularizari cursuri de apa;
 26. urmareste schimbarea posesorilor de terenuri agricole ce apartin cetatenilor sau unitatilor de stat si private;
 27. verifica modul cum se acorda asistenta tehnica de specialitate proprietarilor de teren ce nu-si pot permite angajarea unui specialist;
 28. verifica modul de folosire a bazei tehnico-materiale cât mai eficient la toate sectoarele, unitatile de stat, etc. indiferent de modul de proprietate;
 29. tine evidenta cadastrului funciar în teritoriu;
 30. procedeaza la întocmirea ridicarilor topografice clasice pentru terenurile intravilane în schita pentru fiecare lot al destinatarului;
 31. întocmeste fisele de evidenta cu elementele necesare a detinatorilor de terenuri agricole;
 32. în probleme de investitii sa cunoasca si sa aplice legislatia în vigoare privind finantarea, executarea, decontarea si controlul lucrarilor de investitii (HG378/1994, HGR 740/1990, HGR 592/1995, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, HGR 750/1992, Ord. MF-MLPT 69N/1996, HGR 461/2001 norme de aplicare a OUG 60/2001 privins achizitiile publice);
 33. sa faca recunoasterea terenului pe care vor fi amplasate, pe baza planurilor de situatie si organizare a santierului si a altor date ale documentatiei, formulând observatiile ce rezulta în aceasta confruntare în vederea realizarii anumitor stadii ale diverselor lucrari stabilite în fazele determinate;
 34. sa confirme data începerii efective a lucrarilor, la fiecare obiect în parte, prin procese-verbale încheiate cu constructorul, aratând eventualele întârzieri si cauzele lor si sa urmareasca realizarea masurilor de trebuiau luate pentru recuperarea acestora;
 35. sa verifice evidenta datelor privind documentatia, contracararea, executarea si decontarea lucrarilor de constructii-montaj, pentru a putea urmari si cunoaste mersul lucrarilor care-i sunt repartizate;
 36. sa controleze, prin sondaj înainte de punerea în opera, sa consemneze în carnetul de dispozitii de santier, constatarile sale privind calitatea materialelor cu care este aprovizionat santierul comparativ cu conditiile impuse de prevederile proiectului tehnic, a caietelor de sarcina etc. fara ca prin acestea executantul sa fie scutit de efectuarea receptiilor, a probelor necesare si de prezentare a buletinelor de analiza facute în acest scop – în caz de divergenta cu constructorul poate lua si trimite probe la un laborator autorizat;
 37. sa verifice corelarea cantitativa si calitativa cu priectul tehnologic, caietul de sarcini si notele de comanda suplimentare, a lucrarilor ascunse si sa consemneze în procesul-verbal încheiat cu constructorul, constatarile;
 38. sa semneze dupa o verificare amanuntita documentele de plata ale lucrarilor executate, în termenele stabilite de dispozitiile în vigoare;
 39. sa verifice modul cum s-au dat dispozitii de santier constructorului, conform reglementarilor în vigoare pentru modificari ale documentatiei care apar necesare în decursul executarii lucrarilor, în cazul când dispozitiile de santier schimba solutiile tehnice aprobate sau influenteaza asupra rezistentei peretilor sau elementelor de constructii, precum si asupra aspectului, ele vor fi date cu acordul proiectantului;
 40. sa verifice pe toata perioada executiei, calitatea lucrarilor de constructii, instalatii si montaj, aspectul lucrarilor, în conformitate cu actele normative în vigoare, constatarile facute si dispozitiile date însctiindu-le în carnetul de dispozitii de santier;
 41. sa sesizeze imediat compartimentul de investitii din cadrul Primariei si proiectantul asupra oricaror abateri de la prevederile proiectului tehnic si ale caietului de sarcini de natura sa pericliteze stabilitatea sau functionalitatea constructiei, precum si asupra abaterilor de la realizarea aspectului exterior, putând cere constructorului în scris, oprirea lucrarilor necorespunzatoare, dupa consultarea prealabila a compartimentului de investitii din cadrul Primariei sau respectiv a proiectantului;
 42. sa comunice compartimentului de investitii din cadrul primariei si proiectantului sesizarile facute de constructor asupra unor omisiuni sau inadvertente ale documentatiei de executie, de natura sa împiedice continuarea anumitor lucrari;
 43. sa întocmeasca si sa prezinte constructorului în timp util, în conformitate cu reglementarile în vigoare, notele de comanda suplimentare pentru lucrarile neprevazute în documentatia de executie, pe baza consultarii sau avizului proiectantului si sa tina evidenta acestor note, separat pentru fiecare obiect si pentru întregul obiectiv de investitii, urmând ca acheltuielile sa nu depaseasca valoarea totala a Devizului General;
 44. sa constate stadiul fizic si calitiv al lucrarilor neterminate sau nereceptionate care preiau pe beneficiar pentru necesitati de exploatare si sa-l consemneze în procesul-verbal de predare-primire;
 45. sa studieze si sa se refere asupra propunerilor facute de constructor în ceea ce priveste reducerea, deplasarea, introducerea sau modificarea unor articole sau parti de lucrari si sa le comunice compartimentului de investitii din cadrul Primariei, precum si a proiectantului în vederea solutionarii lor;
 46. sa verifice predarea pentru montaj a utilajului tehnologic si a materialelor cu destinatie speciala a caror aprovizionare revine beneficiarului de investitii;
 47. sa urmareasca efectuarea probelor mecanice si a rodajului de instalatii si utilaje tehnologice conform prevederilor legale ale documentatiei si contractului de antrepriza, încheind cu constructorul procese-verbale în care se consemneaza executarea acestora la instalatiile si utilajele de tehnicitate deosebita, probele respective se vor face în prezenta organelor de specialitate (ale proiectantului, beneficiarului, eventual al furnizorului) si dupa caz a delegatului metrologiei;
 48. sa dea relatii bancii finantatoare asupra actelor pe care le semneaza pentru decontarea lucrarilor pe care le are în supraveghere, sa ia la cunostinta de modificarile si reducerile efectuate de acesta la valoarea devizelor de executie si a documentelor de plata, sa le analizeze cu executantul si sa formeze, când este cazul, observatiile beneficiarului asupra reducerilor facute, urmarind solutionarea lor si operând în devize si documentele de plata modificarile ramase definitive;
 49. sa verifice daca se raporteaza periodic compartimentului de investitii realizarile fizice si valorice obtinute în cadrul prevederilor din graficele de executie aprobate si sa sesizeze constructorul si beneficiarul asupra ramânerilor în urma fata de prevederile acestora;
 50. sa coordoneze pe santier, împreuna cu antreprenorul general activitatea diversilor constructori, când investitiile se executa si în subantrepriza altor organizatii de C+M, cu subantreprenori de specialitate si sa colaboreze la întocmirea graficului de esalonare a lucrarilor pentru anul urmator, urmarind coordonarea executiei diferitelor categorii de lucrari, în scopul asigurarii conditiilor de punere în functiune la termenul prevazut;
 51. sa faca verificarea lucrarilor de constructii montaj împreuna cu executantul, pentru stabilirea ultimelor completari, remedieri, finisari, în vederea prezentarii obiectivelor pentru receptie, sa colaboreze cu salariatii din colectivul tehnic si economic care pregatesc receptia, sa asiste la receptia licrarilor;
 52. sa întocmeasca în colaborare cu compartimentul de investigatii, constructorul si proiectantul, cartea constructiei si documentatia necesara receptiei, conform reglementarilor în vigoare;
 53. sa urmareasca executarea remedierilor si completarilor stabilite de comisia de receptie si anexate procesului-verbal de receptie precum si comportarea în exploatare a constructiilor în perioada cât mai functioneaza dupa receptia preliminara a lucrarilor;
 54. ia masuri de aparare si pastrare a secretului de stat;
 55. se preocupa în permanenta de cunoasterea, însusirea si aplicarea prevederilor din legeislatia nou aparuta sau modificarile acesteia;
 56. îndeplineste orice alte atributii date de lege sau prin dispozitia primarului.
Sari la conținut