Administrare patrimoniu

Acte necesare:

 • Cerere
 • Extrase carte funciară
 • Actualizate
 • 5 exemplare originale de documentaţii tehnice cadastrale
 • Certificat de urbanism (dezlipiri, alipiri)
 • Achitarea taxei speciale de cadastru la ridicarea lucrării

Acte necesare:

 • Cerere tip
 • Memoriu cu privire situaţia locativă
 • Copia actului de identitate
 • Copia certificatului de naştere
 • Copia certificatului de căsătorie (după caz)
 • Copia certificatelor de naştere a copiilor (după caz)
 • Declaraţie pe propria răspundere
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă de la locul de muncă
 • Adeverinţă de la facultate (după caz)
 • Dosar
 • CERERE TIP Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani

Acte necesare:

 • Cerere
 • Copia actului de identitate
 • Copia cuponului de pensie
 • Achitare preţ chirie (0,11 lei/mp pt. anul 2007)

Important: Cererile se pot depune până în ultima zi a primului trimestru din anul în curs.

Acte necesare:

 1. Societăţi comerciale, Societăţi pe acţiuni:
  • Cerere
  • Statutul societăţii cu modificările ulterioare (după caz)
  • Copie CUI
  • Copie act de identitate al reprezentatului societăţii
  • Actul de numire al reprezentantului societăţii
  • Certificat constatator
  • Cod IBAN
  • Extras de carte funciară actualizat al spaţiului
  • Dovada achitării chiriei la zi
 2. Asociaţii familiale şi persoane fizice:
  • Cerere
  • Autorizaţie de funcţionare vizată pe anul în curs
  • Certificat de înregistrare fiscală
  • Copie act de identitate al reprezentatului societăţii
  • Extras de carte funciară actualizat al spaţiului
  • Cod IBAN
  • Dovada achitării chiriei la zi
 3. Instituţii publice, Autorităţi Agenţii Naţionale, Inspectorate Judeţene:
  • Cerere
  • Copia actului în baza căreia s-a înfiinţat şi funcţionează instituţia, cu completările si modificările ulterioare
  • Actul de numire al reprezentantului legal
  • Copie a codului de înregistrare fiscală
  • Copie act de identitate al reprezentatului societăţii
  • Extras de carte funciară actualizat al spaţiului
  • Cod IBAN
  • Dovada achitării chiriei la zi
 4. Partide Politice:
  • Cerere
  • Statut
  • Hotărârea Tribunalului Bucureşti definitivă şi irevocabilă de înfiinţare a partidului
  • Copie act de identitate al reprezentatului partidului
  • Actul de numire a reprezentantului partidului
  • Cod de înregistrare fiscală
  • Extras de carte funciară actualizat al spaţiului
  • Cod IBAN
  • Dovada achitării chiriei la zi
 5. Asociaţii, Fundaţii, Culte:
  • Cerere
  • Statut
  • Certificat de Înregistrare fiscală
  • Legea în baza căreia funcţionează, cu modificările ulterioare
  • Copie act de identitate al reprezentatului
  • Actul de numire al reprezentantului
  • Extras de carte funciară actualizat al spaţiului
  • Cod IBAN
  • Dovada achitării chiriei la zi

Acte necesare:

 1. Pentru persoane fizice:
  • Cerere
  • Extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat
  • Extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată
  • Certificat de urbanism
  • Plan de situaţie
  • Copia actului de identitate a solicitantului
 2. Pentru persoane juridice:
  • Cerere
  • Extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat
  • Extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată
  • Eertificat de urbanism
  • Plan de situaţie
  • Copia actului de identitate a reprezentantului societăţii
  • Certificat constatator
  • Statut
  • Copie CUI

Acte necesare:

 1. Pentru persoane fizice:
  • Cerere
  • Copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei
  • Extrasul de carte funciară actualizat
  • Copia actului de identitate al cumpărătorului construcţiei
 2. Pentru persoane juridice:
  • Cerere
  • Copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei
  • Extrasul de carte funciară actualizat
  • Copia actului de identitate a cumpărătorului construcţiei
  • Statul
  • Copie CUI
  • Copie act de identitate al reprezentatului societăţii

Acte necesare:

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat
 • Certificat de urbanism
 • Statut/Act constitutiv
 • Plan de situaţie

Acte necesare:

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat
 • Raport de evaluare al imobilului întocmit de un expert evaluator ANEVAR
 • Plan de situaţie

Acte necesare:

 • Cerere
 • Extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor
 • Plan de situaţie

Acte necesare:

 • Cerere
 • Extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor
 • Certificat de urbanism pentru ambele terenuri; raport de evaluare al imobilelor întocmit de un expert evaluator ANEVAR
 • Plan de situaţie

Acte necesare:

 • Cerere tip
 • Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul Primariei
 • Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soţi dacă e cazul)
 • Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract)
 • Extras de Carte funciară actualizat; Copia colii de carte funciară
 • Declaraţie notarială prin care cumpărătorul declară că atât el cât nici membrii familiei, aşa cum este definită familia în Legea nr.85/1992, republicată, nu deţin cu chirie sau în proprietate altă locuinţă construită din fondurile statului, şi nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu
 • Releveul locuinţei
 • Plan de situaţie
 • Dosar plic
 • CERERE TIP Cumpărarea locuinţei construită din fondurile Statului Român.pdf

Acte necesare:

IMPORTANT: Conform prevederilor art.6 din HGR nr.20/1996, republicată – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului nu este posibilă vânzarea locuinţelor pentru locatarii care au contracte de închiriere valabil încheiate, după data apariţiei Legii nr.112/1995, respectiv 27.01.1996

Acte necesare:

 • Memoriu privind justificarea folosinţei terenului
 • Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul
 • Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment
 • Dertificat de plată a impozitelor şi taxelor locale; plan de situaţie avizat de OCPI cu stabilire POT şi CUT
 • Identificarea terenului conform CF sau lucrarea de alipire-dezlipire necesară avizată de OCPI
 • Extras de Carte funciară actualizat

Acte necesare:

 • Cerere
 • Dispoziţia Primarului referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001
 • Extrase de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru Dispoziţia Primarului
 • Copia sentinţei investită definitivă şi irevocabilă (după caz)
 • Extras de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru sentinţă (după caz)
Sari la conținut