Direcția venituri / Facilități

Acte necesare:

 • CERERE TIP 
 • Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie)
 • Extras CF original, actualizat al imobilului (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Certificat de persoană cu handicap adult/minor
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului)
 • Talon (certificat de înmatriculare)
 • Certificat de naştere minor
 • Certificat de casătorie

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie)
 • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilelor/terenurilor intravilane/extravilane
 • Legitimaţie de veteran de război/văduvă de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de război
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului)
 • Talon (certificat de înmatriculare)

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie)
 • Certificat de căsătorie
 • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilului/terenului extravilan
 • Hotărâre privind acordarea unor drepturi prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990, cu modificările şi completările ulterioare şi art.1 din O.G. nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului)
 • Talon (certificat de înmatriculare)

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Act de identitate soţ/soţie
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de revoluţionar
 • Declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Statutul organizației
 • Memoriu de activitate al organizației
 • Declarație că în clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități fără scop lucrativ
 • Alte documente considerate relevante în susţinerea cererii

Acte necesare:

 • CERERE TIP 
 • Actul de înființare al asociației sau fundației
 • Statutul asociației/fundației
 • Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației
 • Memoriu de activitate
 • Raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de inspectorii sociali
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile

Acte necesare:

 • CERERE TIP 
 • Copie buletin/carte de identitate a solicitantului
 • Documentul de restituire a clădirii și terenului
 • Contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie)
 • Documentul de restituire a clădirii și terenului
 • Contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile

Acte necesare:

 • CERERE TIP 
 • Copie cod unic de înregistrare
 • Documentul de restituire a clădirii și terenului
 • Contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilului
 • Copie B.I./C.I.

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Copie buletin/ carte de identitate a solicitantului
 • Extras CF actualizat al imobilului
 • Nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii
 • Autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef, după caz
 • Procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Copie buletin/ carte de identitate a solicitantului
 • Extras CF actualizat al imobilului
 • Nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii
 • Autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef, după caz
 • Procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare
Sari la conținut