Evidența persoanelor

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Certificatul de naştere, original şi copie
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal
 • Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

NOTĂ: Dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirareatermenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea unui nou act de identitate.Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) – 80 lei (ron).

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LITba DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) – 80 lei (ron)

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Actul de identitate şi cartea de alegător, după caz
 • Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă

NOTĂ: Dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie

CONFORM ART. 19 ALIN. 1, LIT k DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:serviciul de evidenţa eliberează un noua ct de identitate pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit , dar sunt valabile.

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Buletinul de identitate
 • Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron)

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul
 • Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Mențiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară( alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarată ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni privind stabilirea resedintei.

Acte necesare:

 • Cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; – ANEXA 19 (FATA VERSO)
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie
 • Consimţământul găzduitorului, după caz

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron).

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul
 • Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

CONFORM ART. 19 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2. DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron).

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul
 • Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul
 • Un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

NOTĂ: Dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie

CONFORM ART. 20 ALIN. 1 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului).

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii

CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate , care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii , in care sa fie inscrisa resedinta din Romania unde locuiesc temporar se adreseaza Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei de pe raza caruia au resedinta.

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA 18 (FATA VERSO)
 • Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie
 • Două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii

CONFORM ART. 61 din HG 1375/2006 – Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul.

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România ANEXA 15 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Certificatul de naştere, original şi copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie
 • Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 • Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
 • Declaraţia scrisă a găzduitorului persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a)
 • Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b) in cazul in care exista certificat de calitate de mostenitor; Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 • Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:

 • Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă
 • Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuinţe
 • Contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară
 • Contractul (convenţia) de partaj voluntar
 • Contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră
 • Certificatul de moştenitor
 • Hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind
 • Partajul unui imobil tip locuinţă
 • Atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta
 • Retrocedarea unui imobil
 • Costatarea uzucapiunii imobiliare
 • Hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
 • Contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă
 • Din fondul locativ de stat
 • Proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar)
 • Proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate
 • Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate
 • Extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile)
 • Titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
 • Autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară
 • Adeverinţă eliberată de primărie (în original,valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol atât pentru mediul rural, cât şi cel urban)

Alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

INFORMAȚII UTILE

Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox. Nu se acceptă copii legalizate. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă în care solicitantul locuieşte efectiv (a se vedea lit.c de mai sus), nu exclud declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

În situaţia în care imobilul este deţinut în copropietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi propietarii să-şi dea consimţământul.

În cazul în care uzufructuarul sau persoana care are drept de habitaţie viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu.

Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitaţie.

Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie ANEXA 13 – pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.

In procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. în această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”.

In baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.
În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului.

În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură urbană” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.

Adeverinţa de rol eliberată de primărie se va reţine în original. Adeverinţa eliberată de primărie poate fi prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii.

 • TAXA CARTE DE IDENTITATE – 7 LEI
 • TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU
 • TAXA INFORMARE PERSOANE (pentru furnizari de date cu caracter personal) – 1 LEU

Acte necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • Certificatul de naştere, original şi copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului
 • Fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

NOTĂ: Dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie

Acte necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române)
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

NOTĂ:

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, solicitantulse va adresa Autorităţii Naţională pentru Cetăţenie pentru clarificarea cetăţeniei.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Sari la conținut