Cadastru și Evidența construcțiilor

Acte necesare:

 • Copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită planul de situaţie, emis de către OCPI Olt, din care rezultă situaţia juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului şi calitatea de proprietar a petentului
 • CERERE TIP pentru eliberarea planului de situaţie 
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

Acte necesare:

 • Copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită planul de situaţie, emis de către OCPI Olt, din care rezultă situaţia juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului şi calitatea de proprietar a petentului
 • CERERE TIP pentru eliberarea datelor cadastrale 
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

Acte necesare:

 • Copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverinţele de adresă/ descriere imobil/ intravilan, emis de către OCPI Olt / titlul de proprietate al imobilului emis de către Comisia Judeţeană de Stabilire a Dreptului de Proprietate, din care rezultă situaţia juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului şi calitatea de proprietar a petentului
 • CERERE TIP pentru eliberarea adeverinţei de adresă/ descriere imobil / intravilan
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

NOTĂ: În cazul în care se solicită atribuirea unui număr administrativ nou, pentru un imobil rezultat în urma unei dezlipiri trebuie anexate cererii următoarele: – anexa 16, anexa 11 avizate de către O.C.P.I.

Acte necesare:

 • Plan de situaţie cu ridicare topografică, întocmit de către un topograf autorizat sau emis de primarie
 • Copia actualizată a Extrasului de carte funciară, pentru locuinţă (respectiv casă sau apartament) nu mai vechi de 30 de zile
 • Copia actualizată a colii de carte funciară, pentru teren respectiv locuinţă (apartament sau casă) nu mai vechi de 30 de zile
 • Înscrisuri doveditoare pentru plata impozitelor emise de Direcţia Venituri
 • Declaraţie notarială pe proprie răspundere în formă autentică din partea persoanelor care solicită împroprietărirea, din care să rezulte fără echivoc, intenţia şi convingerea părţilor că, la data cumpărării, au convenit cu privire la întreaga suprafaţă de teren aferentă construcţiei, şi că din acel moment, dobânditorul a exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. În cazul subdobânditorilor construcţiilor, declaraţia va face referire şi la posesia proprietarilor anteriori construcţiei
 • Copii CI/BI ale solicitanţilor
 • Dovada deţinerii dublei cetăţenii, în cazul solicitanţilor cetăţeni străini
 • CERERE TIP pentru emiterea adeverinţei de împroprietărire 

NOTĂ: Se solicită pentru cererile unde dreptul de folosinţă aupra terenului nu coincide cu suprafaţa aflată în proprietatea Statului Român

Acte necesare:

 • Copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverinţa de modificare componenţă/certificatul de radiere a construcţiilor din cartea funciară, emis de către OCPI Olt, din care rezultă situaţia juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului şi calitatea de proprietar a petentului
 • Copie după AC/AD, pentru verificarea documentaţiei care a stat la baza modificărilor/demolării imobilului
 • CERERE TIP 
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

Acte necesare:

 • Copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverinţele luare în folosinţă/radierea construcţiilor pentru Direcţia Venituri emis de către OCPI Olt, din care rezultă situaţia juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului şi calitatea de proprietar a petentului
 • Copie după AC/AD, pentru verificarea documentaţiei care a stat la baza construirii/demolării imobilului
 • CERERE TIP 
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

Acte necesare:

 • Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor
 • Copie după AC pentru verificarea documentaţiei care a stat la baza construirii imobilului
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară, în original, de dată recentă maxim 30 zile, privind imobilul pentru care se solicită adeverinţele de radiere C.A.P., emis de către OCPI Olt
 • Coală de carte funciară, în original, privind imobilul pentru care se solicită adeverinţele de radiere C.A.P. emis de către OCPI Olt, de dată recentă maxim 30 zile
 • Copie carte de identitate (pentru persoane fizice)/CUI (pentru persoane juridice), pentru toţi proprietarii evidenţiaţi în cartea funciară
 • Declaraţie notarială din care rezultă că de la data trecerii cotei părţi la C.A.P. până în prezent s-a exercitat o posesie paşnică, netulburată, neîntreruptă, utilă şi sub nume de proprietar asupra imobilului şi că aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Schiţă de identificare conform C.F. şi cadastru vechi, din care să rezulte faptul că, parcela pe care figurează ca şi proprietar C.A.P. face parte integrantă şi este utilizată în mod unitar cu parcela are a rămas la data notării C.A.P. în favoarea fostului proprietar
 • CERERE TIP 
 • Adeverinţa privind achitarea taxei

NOTĂ: Pentru parcelele pe care figurează ca şi proprietar C.A.P., sunt notate în carte funciară distinctă şi au număr topografic de carte funciară diferit de cel care a rămas la data preluării în proprietate privată.

Sari la conținut