Stare civilă

Naşterea se înregistrează la serviciul de stare civilă în a cărui rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Înregistrarea nou – născutului se face în termen de:

 • 15 zile pentru copilul născut viu
 • 3 zile pentru copilul născut mort
 • 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile

Când declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, în baza unei declaratii scrise, în cuprinsul căreia se va menţiona motivul intarzierii – Formular 1.

Dacă declararea naşterii se face după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii, definitivă şi irevocabilă, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • Certificat medical constatator al naşterii
 • Buletine / cărţi de identitate ale părinţilor original + copie xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor original + copie xerox

Dacă naşterea a fost înregistrată în străinatate, se va urma procedura de transcriere a certificatelor procurate din străinatate.

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei:

 1. Actele de identitate original + xerocopie
  • Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România, precum şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană
  • Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini
  • Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie
 2. Certificatele de naștere
  • Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie
  • Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original, apostilate cu Apostila Convenţiei de la Haga, + traducere legalizată
 3. Certificate medicale prenupțiale
  • Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor
  • Vor purta menţiunea expresă “se poate căsători”.
 4. Alte acte
  • Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare
   • Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă
   • Certificatul de deces al fostului soţ – original şi xerocopie
  • Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primariei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil – este necesară adeverinţă medicală)
  • Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile – Formular 3

Acte necesare pentru cetățenii străini la încheierea căsătoriei în România

 • Actele de identitate – original şi xerocopie
 • Certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată
 • Certificat medical prenupţial ( eliberat de o autoritate sanitară din România)
 • În cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în original, apostilat + traducere legalizată)
 • Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România
 • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)-Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba, Franţa,Israel, Republica Moldova, Mongolia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.
 • În cazul în care statul, al cărui cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România – declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
 • Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi)
 • Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în prezenţe unui traducător autorizat
 • Cetăţenii germani- pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România

IMPORTANT!

 1. Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie (Formular 2), cu actele menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a şi a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie
 2. Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa
 3. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani
 4. Cu privire la nume, soţii au posibilitatea:
  • Să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie
  • Să ia amîndoi numele unuia dintre soţi
  • Să poarte numele lor reunite

La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.

Actul de deces se întocmeşte de primăria în a cărei rază s-a produs decesul.

Declaraţia de deces se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Acte necesare:

 • Certificat medical constatator al persoanei decedate
 • Buletinul/cartea de identitate al persoanei decedate
 • Certificatul de naştere al persoanei decedate
 • Certificatul de căsătorie al persoanei decedate
 • Livretul militar sau adeverinţa de recrutare pentru bărbaţii cu vârsta între 18-50 ani
 • În cazul decesului datorat unei sinucideri, unui accident, sau a altor cauze violente pe lângă actele enumerate mai sus este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces

Acte necesare:

 • Cerere prin care se motivează solicitarea – Formular 4
 • Buletinul /cartea de identitate
 • Certificatul care trebuie înlocuit sau preschimbat (naştere, căsătorie, deces)
 • Timbru fiscal
 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptăţit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere
 • Cererea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicită şi împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul
 • Persoana care solicită certificatul este identificată pe baza buletinului / carţii de identitate sau a paşaportului, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate sau a cetăţenilor străini născuţi în România
 • Certificatele se eliberează doar titularilor sau persoanelor împuternicite de aceştia prin procură specială
 • Pentru copii minori (care nu au buletine / carţi de identitate) certificatul de naştere este solicitat şi se eliberează părintelui sau reprezentantului legal

Cererile pentru eliberarea certificatelor de uz extern se depun numai personal sau de către persoana împuternicită prin procură specială notarială.
Actele în limbi străine trebuie traduse în limba româna şi legalizate la notar.
Eliberarea certificatului nou se face personal titularului sau persoanei împuternicite.

Actele oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant al Convenţiei şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant este necesar să fie apostilate.

Convenţiei de la Haga (Statele membre ale Convenţiei de la Haga):

Africa de Sud, Republica Argentină, Australia, Principatul Andora, Antigua şi Barbuda, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Bahamas, Statul Babados, Statul Belize, Republica Botswana, Brunei Darussalam, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Confederaţia Elveţiană, Dominica, Republica Estonia, Republica El Salvador, Republica Ecuador, Finlanda, Republica Franceză, Republica Fiji, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Irlanda, Islanda, India, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Kazakstan, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Macedonia, Malta, Mexic, Principatul Monaco, Republica Malawi, Republica Insulelor Marshall, Statul Mauritius, Norvegia, Noua Zeelandă, Republica Namibia, Niue,Olanda, Panama,Portugalia, Spania, Suedia, Surinam, Saint Kitts şi Nevis, Saint Vincent şi Grenadines, Samao, Republica San Marino, Santa Lucia, Republica Seychelles, Rebublica Swayiland, Turcia,Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii,Tonga, Republica Trinidad şi Tobago, Republica Venezuela.

Documentele eliberate de unul din următoarele state sunt valabile fără apostilă şi fără supralegalizare:

Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreea, Republica Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia,Ungaria, Ucraina.

Sari la conținut