Autorizații

Acte utile

Acte necesare:

 • Un dosar plic
 • Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare
 • Actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente
 • Dovada titlului asupra imobilului (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA+CONTRACT DE INCHIRIERE+CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE)
 • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru
 • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică(AUTORIZATIA PENTRU SECURITATE LA INCENDII sau PUNCT DE VEDERE DE LA ISU, AUTORIZATIA SANITAR-VETERINARĂ sau PUNCT DE VEDERE DE LA DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA)
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia Venituri din cadrul Primăriei, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare; *Obs: În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
 • Dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică (BULETINUL DE ZGOMOT emis de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ) sau, după caz, declaraţia, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfăşurată nu produce disconfort;
 • Dovada achitării tarifului pentru autorizare
 • Avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Declaraţie pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC
 • Contractul de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat
 • În cazul autorizării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe codul CAEN 4520 –Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorii auto, service auto) se vor prezenta suplimentar:
  1. Autorizaţia de construire pentru realizarea accesului la spălătoria/service-ului auto sau, după caz, avizul Comisiei Tehnice de Avizare pentru cele existente
  2. Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • În vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină:
  1. Documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare
  2. Dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:
   • Un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3
   • Minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului
  3. Nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare
  4. Dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană
 • Declaratie pe propria raspundere pentru servicii funerare

Acte necesare:

 • Un dosar plic
 • Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
 • Actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente
 • Dovada titlului asupra imobilului/imobilelor (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA+CONTRACT DE INCHIRIERE+CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE)
 • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru
 • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică (AUTORIZATIA PENTRU SECURITATE LA INCENDII sau PUNCT DE VEDERE DE LA ISU, AUTORIZATIA SANITAR-VETERINARĂ sau PUNCT DE VEDERE DE LA DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA)
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia Venituri din cadrul Primăriei , care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare; *Obs. În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
 • Dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică (BULETINUL DE ZGOMOT emis de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ) sau, după caz, declaraţia, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfăşurată nu produce disconfort;
 • Dovada achitării taxei pentru autorizare
 • Avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu specificaţia clară că spaţiul este destinat pentru alimentaţie publică
 • Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului pentru restaurantele si barurile din structurile de primire turistică
 • Declaraţie privind caracteristicile funcţionale ale localului
 • Declaraţie pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC
 • Contractul de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat.

Acte necesare:

Acte necesare:

 • Cerere anulare autorizație de funcționare
 • Documente anexate:
  • Autorizația, în original
  • Avizul orarului de funcționare, în original
  • Rezoluția de la Oficiul Registrului Comerțului privind radierea
  • Dovada achitării tarifelor de viza la zi
  • Dovada achitării taxei de anulare
Sari la conținut