Dezvoltare urbană și Protejare monumente

Acte necesare pentru emiterea Avizului de inițiere în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism P.U.Z.de către persoane fizice/juridice şi pentru demararea procedurii de informare şi consultare a publicului aferent Etapei 1 – pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare P.U.Z. şi R.L.U. aferent, conform Ord MDRT 2701/2010:

 • CERERE TIP 
 • Certificat de urbanism emis de Primăria Draganesti-Olt (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului – teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)
 • Piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialităţi care va cuprinde:
  • Prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse
  • Indicatorii urbanistici propuşi
  • Modul de integrare a acesteia în zonă
  • Prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă
  • Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi
  • Categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale
  • Propuneri privind metodele de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal
 • Piese desenate, constând în:
  • Încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu
  • Conceptul propus
  • Plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor
 • Model panou, conform anexei nr. 1 la Ord MDRT 2701/2010, pe format A4 – în vederea verificării şi completării datelor

Documentaţia se va prezenta inclusiv în format electronic (fişiere PDF),plansa cu conceptul propus în 2 exemplare.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 1 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 1 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Arhitect Sef.

Acte necesare pentru depunerea spre consultare a documentaţiilor de urbanism în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi pentru demararea procedurii de informare şi consultare a publicului aferent etapei 2 – etapa elaborării propunerilor:

 • CERERE TIP 
 • Certificatul de urbanism şi planşa anexă (copie), pentru elaborare PUZ/PUD
 • Extras de carte funciară actualizată la zi şi dovada dreptului de construire
 • Avizul de Inițiere, copie, emis în vederea iniţierii documentaţiei P.U.Z.
 • Documentaţia de urbanism (propunerile preliminare), intocmită, semnată si stampilată in original de urbanist/arhitect cu drept de semnătură RUR, care contine:
  • Parte scrisă:
   • Memoriu de prezentareşi regulament local de urbanism aferent PUZ-ului
  • Parte desenată (cel puţin):
   • Plan de încadrare în zonă
   • Plan topografic cu situaţia existentă, vizat O.C.P.I.
   • Planşa de reglementari urbanistice – zonificare
   • Planşa de proprietate asupra terenurilor
   • Posibilităti de mobilare
 • Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (se vor identifica părţile interesate, persoane fizice, juridice sau instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism şi calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului, date de contact elaborator, iniţiator documentaţie de urbanism)
 • Model panou, conform anexei nr. 2 la Ord MDRT 2701/2010, pe format A4 – în vederea verificării şi completării datelor
 • Dovada privind achitarea taxei pentru activităţile de informare şi consultare a publicului, conform hotărârii anuale a Consiliului Local Draganesti-Olt privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

Documentaţia se va prezenta şi în format electronic (fişiere PDF).
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panou se va prezenta dovada afişării acestuia cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Arhitect Sef.
În vederea punerii la dispoziţia publicului spre consultare a documentelor aferente propunerilor PUZ/PUD se vor prezenta inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic (scurt memoriu de prezentare, volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete).

Acte necesare pentru emiterea avizului Arhitectului Sef şi promovarea spre aprobare în Consiliul Local al Draganesti a documentaţiilor de urbanism:

 • CERERE TIP
 • Certificat de urbanism şi planşa anexă(copie)
 • Avizul de inițiere pentru documentaţii P.U.Z.(copie)
 • Extras de carte funciară actualizat la zi si dovada dreptului de construire
 • Documentaţia de urbanism intocmită în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism si Ghidurilor privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul cadru aprobat pentru fiecare categorie de documentaţie de urbanism, semnată si stampilată in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR
 • Toate avizele si acordurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi solicitate prin certificatul de urbanism; – dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnatură în contul Registrului Urbaniştilor din România

Documentaţiile se vor prezenta atât în format analogic cât şi în format digital la scară adecvată funcţie de tipul documentaţiei şi vor avea la bază suportul topografic, realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, vizat şi recepţionat O.C.P.I. .
În format electronic documentaţia se va prezenta în format PDF iar planşele se vor prezenta şi în sistem vectorial (fişier.dwg sau .dxs).
Documentaţiile se vor depune în 3 exemplare identice ( format analogic şi digital).

Sari la conținut